[Jan 1, 2009 Slovakia Enters the Euro Zone-[3].gif]